Všeobecné podmínky
pro uživatele služeb portálu SMSbrána.cz

Obchodní podmínky poskytovatele garantovaných SMS služeb a portálu SMSbrána.cz
společnosti SMSbrána s.r.o., IČ: 06719350,
se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno,
vedené u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 103902,
bankovní spojení: 2001355486 / 2010, Fio a.s.

dále jen „Provozovatel nebo provozovatel portálu SMSbrána“
Registrovaný uživatel na portálu, dále jen „Partner nebo Uživatel“

1. DEFINICE POJMŮ

1.1Službami portálu SMSbrána.cz se rozumí využití poskytovaných služeb tohoto portálu. Součástí služeb SMSbrána.cz je i marketing orientovaný na návštěvníky a uživatele.

1.2Tam, kde se dále hovoří o „Dohodě“, je tím míněno "Všeobecné podmínky pro uživatele služeb portálu SMSbrána.cz".

1.3Uživatel je fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavře Dohodu s Provozovatelem portálu SMSbrána.cz.

1.4Dohoda je uzavřena okamžikem registrace zájemce o služby portálu SMSbrána.cz. Zaregistrovat se lze pomocí vyplnění a potvrzení www formuláře, kde zájemce o služby portálu potvrzuje správnost jím vyplněných údajů a souhlas s podmínkami uvedenými v této Dohodě.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

2.1. Provozovatel je povinen umožňovat Uživateli přístup k portálu SMSbrána.cz a všem aktivovaným SMS službám za podmínek uvedených v této Dohodě. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.

2.2. Provozovatel má právo zamezit šíření dat, která Uživatel šíří v rozporu s touto Dohodou.

2.3. Provozovatel bude pro účely poskytování služby SMSbrána.cz vést záznamy o provozu této služby.

2.4. Provozovatel je povinen vézt aktuální stavy účtů registrovaných Uživatelů SMSbrána.cz pro využívání služeb provozovaných Provozovatelem.

2.5. Provozovatel má právo jednostranně obměnit funkce portálu SMSbrána.cz či úplně zrušit portál SMSbrána.cz.

2.6. Provozovatel bude osobní data využívat pro nastavení služby SMSbrána.cz a k marketingovým účelům v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

2.7. Provozovatel má právo zasílat na cílové zařízení Uživatelů zprávy s reklamním obsahem.

2.8. Provozovatel nezodpovídá za doručení zpráv uživatele portálu SMSbrána.cz

2.9. Provozovatel může bez předchozího ohlášení měnit svůj ceník.

2.10. Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít novou Dohodu s jakoukoliv osobou, pokud byla předchozí Dohoda s toutéž osobou zrušena pro hrubé porušení nebo opakované porušování jejích smluvních povinností.

2.11. Provozovatel má právo okamžitě vypovědět Dohodu bez udání důvodu.

2.12. Provozovatel nezodpovídá za zneužití finančních prostředků na účtech registrovaných Uživatelů SMSbrána.cz. Podnikne však všechny nezbytné kroky k zamezení zmíněného zneužití třetími osobami.

2.13. Provozovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě, kvality stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory. Časová dostupnost služeb v průběhu kalendářního měsíce nesmí klesnout pod hodnotu 99,5%.

2.14. Provozovatel nepřebírá záruku za to, že zaslané SMS zastihnou příjemce správně, pokud se při přenosu SMS mimo oblast vlivu Provozovatel vyskytne chyba. Nepředvídatelné události jako je vyšší moc, stávky, úřední opatření, výpadek přenosových prostředků (jako je např. internet) anebo ostatní poruchy, za které Provozovatel neodpovídá, zprošťují společnost Provozovatel povinnosti plnit a poskytnout záruku.

2.15. V případě, že Partner poruší některé ustanovení této Dohody včetně jejich příloh, je Provozovatel oprávněna požadovat zaplacení náhrady škody, zejména smluvní pokuty, které Provozovatel prokazatelně zaplatil třetím stranám (státním orgánům, mobilním operátorům, ostatním smluvním partnerům) za porušení této povinnosti.

2.16. Společnost Provozovatele je oprávněna zastavit zcela nebo částečně poskytování plnění a služeb bez předchozí řádné či mimořádné výpovědi této Dohody, pokud:

  • Provozovatel vyzve Partnera k neprodlenému odstranění technických nedostatků systémů na straně Partnera a Partner výzvy okamžitě neuposlechne
  • Partner šíří nebo nechává rozšiřovat nelegální obsah. Sem patří zejména obsah, který je v rozporu s českým právním řádem, zejména trestním zákoníkem, nebo zákonem o ochraně osobních údajů
  • mobilní operátor nebo správní orgán doporučí nebo nařídí zastavení poskytování služby.

3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

3.1. Uživatel je povinen při využívání portálu SMSbrána.cz dodržovat tuto Dohodu, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Provozovatele a třetích osob.

3.2. Uživatel nesmí postupovat třetím osobám heslo pro přihlášení do portálu SMSbrána.cz. Je povinen učinit všechna rozumně splnitelná opatření k zachování hesla v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Uživatel povinen sdělit toto neprodleně Provozovateli, přičemž je odpovědný za každé užití portálu SMSbrána.cz až do okamžiku oznámení této skutečnosti.

3.3. Uživatel souhlasí s využitím jím předaných dat a dat o využívání portálu SMSbrána.cz k marketingovým účelům.

3.4. Uživatel je povinen oznámit Provozovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění Dohody.

3.5. Uživatel nesmí využívat služby portálu SMSbrána.cz k obtěžování třetích stran, zejména k zasílání nevyžádaných dat.

3.6. Uživatel nesmí službu SMSbrána.cz využívat ke komerčnímu rozesílání informací. Výjimkou je využití služby „Odesílání hromadných placených SMS“, kterou portál SMSbrána.cz provozuje.

3.7. Uživatel nesmí službu SMSbrána.cz využívat ke komerčnímu rozesílání informací. Omezení na odesílání komerčních SMS se nevztahuje na placené služby, které provozovatel na portálu SMSbrána.cz poskytuje.

3.8. Uživatel se zavazuje, že nebude služby SMSbrána.cz zneužíváno, a to zejména k rozesílání nevyžádaných reklamních nebo propagačních SMS, tj. zpráv za účelem propagace svých produktů a služeb, popř. jakýchkoli jiných produktů a služeb třetích osob a dále k hromadnému rozesílání tzv. nevyžádaných SMS zpráv (Spamu) účastníkům mobilních telekomunikačních sítí nebo na jiné cílové zařízení a to především emaily a ICQ těm, kteří si ve smyslu první věty tohoto ustanovení zasílání takových SMS zpráv nevyžádali. Omezení na odesílání propagačních a marketingových SMS se nevztahuje na placené služby, které provozovatel na portálu SMSbrána.cz poskytuje.

3.9. Poskytovatel je oprávněn průběžně kontrolovat, zda ke zneužití ve smyslu předchozího odstavce nedochází. Pokud uživatel poruší tento svůj závazek, bude takové porušení vždy považováno za zvlášť hrubé porušení smluvních závazků a Poskytovatel je v tomto případě oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady od této Dohody odstoupit.

3.10. V případě, že by byl Poskytovatel žalován či jinak sankcionován v důsledku toho, že Uživatel zneužil či porušil tuto Dohodu, zvláště pak bod 3.4 nebo 3.5 této Dohody, uhradí Uživatel Poskytovateli náhradu škody, která mu takovýmto porušením smluvní povinnosti vznikne. Náhrada škody je splatná do 10 dnů od učinění výzvy k jejímu zaplacení.

3.11. Uživatel má právo vypovědět Dohodu bez udání důvodu.

3.12. Uživatel má právo zrušit svou registraci na serveru SMSbrána.cz na adrese podpora@smsbrana.cz.

3.13. Registrací uživatel souhlasí s obchodními podmínkami portálu SMSbrána a s tím, že byl s podmínkami seznámen.

4. VYUŽITELNOST DAT Z SMSBrána.cz

4.1Provozovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad jakýchkoliv dat z portálu SMSbrána.cz s morálními principy.

5. REKLAMAČNÍ PRAVIDLA A REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1Provozovatel vynaloží veškeré rozumně splnitelné úsilí, aby nedocházelo k problémům se službou portálu SMSbrána.cz.

5.2Uživatel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb SMSbrána.cz. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání nebo opomenutí uživatele. Tento odstavec se samozřejmě nevztahuje na placené služby – Hromadné rozesílání SMS.

6. DORUČOVÁNÍ INFORMACÍ

6.1Není-li ve Dohodě stanoveno jinak, doručují se dokumenty elektronickou poštou.

6.2Uživateli budou dokumenty odesílány na jím uvedený e-mail.

6.3Uživatel dokumenty zasílá na e-mail: podpora@smsbrana.cz.

7. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

7.1Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tuto Dohodu. Uživatelé budou o změně informování na www stránkách SMSbrana.cz.

7.2Dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

7.3Dohoda se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění. Případné spory se projednávají na území České republiky. Obě strany se zavazují, že jejich případné spory bude řešit Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.


Platné od 19.9.2013.